Share page with AddThis

You are here

carioca-artesian-hibrid-kukuruza

SY Carioca FAO 520

Last updated:
25.10.2020
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

NOVA ZVEZDA ZA STABILAN I VISOK ROD!
syngenta-hibridi-kukuruza
KARATKERISTIKE:

  • Predstavnik NOVE generacije Syngenta  Artesian hibrida    zrno-klip-tip-kukuruz-syngenta
  • Poseduje odličan agronomski paket i  adaptabilnost na različite uslove gajenja
  • Hibrid vrhunskog potencijala za prinos
  • Formira dobro ukorenjene, jake biljke  impresivne strukture sa čvrstim stablom  optimalne visine i visoke tolerantnosti na  najznačajnije bolesti i poleganje
  • Formira veliku lisnu masu, sa uspravnim i  dugačkim listovima uz odličan „Stay green“
  • Optimalno korišćenje vode tokom celokupne  vegetacije uz ranije cvetanje obezbeđuje  stabilnost i prinos
  • Formira duge klipove sa krupnim pravilnim  zrnom, velike apsolutne mase i optimalnim  randmanom
  • Poseduje odličnu osobinu „kompenzacije“, t.j. u slučaju ređeg sklopa formiraće  nešto krupnije klipove i u određenoj meri „kompenzovati“ nedostatak sklopa i osigurati  prinos
  • Odličan nivo tolerantnosti na najznačajnije  bolesti klipa i zrna obezbeđuje sigurnost za  skladištenje, trgovinu ali i ishranu stoke

Optimalni sklop 65 - 75,000 biljaka/ha.
Razmak u redu 19 – 22 cm.

 

carioca-artesian-hibrid-kukuruza carioca-artesian-hibrid-kukuruza

 

 

SY CARIOCA video >> Syngenta Srbija youtube

 NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog