Share page with AddThis

You are here

carioca-artesian-hibrid-kukuruza

SY Carioca FAO 520

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

NOVA ZVEZDA ZA STABILAN I VISOK ROD!
syngenta-hibridi-kukuruza

KARATKERISTIKE:

 • Predstavnik NOVE generacije Syngenta Artesian hibrida
 • Poseduje odličan agronomski paket i adaptabilnost na različite uslove gajenja

  zrno-klip-tip-kukuruz-syngenta

 • Hibrid vrhunskog potencijala za prinos
 • Formira dobro ukorenjene, jake biljke impresivne strukture sa čvrstim stablom optimalne visine i visoke tolerantnosti na najznačajnije bolesti i poleganje
 • Formira veliku lisnu masu, sa uspravnim i dugačkim listovima uz odličan „Stay green“
 • Optimalno korišćenje vode tokom celokupne vegetacije uz ranije cvetanje obezbeđuje stabilnost i prinos
 • Formira duge klipove sa krupnim pravilnim zrnom, velike apsolutne mase i optimalnim randmanom
 • Poseduje odličnu osobinu „kompenzacije“, tj. u slučaju ređeg sklopa formiraće nešto krupnije klipove i u određenoj meri „kompenzovati“ nedostatak sklopa i osigurati prinos
 • Odličan nivo tolerantnosti na najznačajnije bolesti klipa i zrna obezbeđuje sigurnost za skladištenje, trgovinu ali i ishranu stoke

Optimalni sklop 65 - 75,000 biljaka/ha.
Razmak u redu 19 – 22 cm.

kukuruz-rezultati-prinosa-syngenta_21_46

syngenta-kukuruz_1200x200_tx.jpgSY CARIOCA video >> Syngenta Srbija youtube

 NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog