You are here

Share page with AddThis

Karence nekih stredstava u zaštiti biljaka

?  Šta je to karenca

karence-syngenta
KARENCA je vreme koje je potrebno da protekne nakon poslednje primene sredstava za zaštitu bilja do berbe (ili žetve). U tom periodu sredstva za zaštitu bilja se u potpunosti razgrade ili ispod maksimalne dozvoljene količine (MDK).
Karenca se izražava se u DANIMA.

Karenca nekih sredstava u zaštiti voćaka:
karence-nekigh-sredstava-zastita-vocaka-syngenta

 

Karence nekih sredstava u zaštiti povrća, krompira i nekih ratarskih useva:
karence-nekigh-sredstava-zastita-povrca-ratarstvo-syngenta