You are here

Share page with AddThis

Karence nekih stredstava u zaštiti biljaka

Karence nekih useva u zaštiti bilja

Šta je to karenca?  

KARENCA je vreme koje je potrebno da protekne nakon poslednje primene sredstava za zaštitu bilja do berbe (ili žetve). U tom periodu sredstva za zaštitu bilja se u potpunosti razgrade ili se razgrade ispod maksimalne dozvoljene količine (MDK).
Karenca se izražava se u DANIMA.

Karence nekih sredstava u zaštiti bilja podeljene po usevima:

Karence nekih sredstava u zaštiti bilja podeljene po usevima: