You are here

Share page with AddThis
CelestPlus tretiranje semena

Celest Plus

Fungicid, Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Potpuna zaštita semena za vrhunske prinose

CelestPlus tretiranje semena psenice

CELEST® PLUS  je dvokomponentni preparat sa fungicidnim i insekticidnim dejstvom za tretiranje semena strnih žita. Efikasan je u borbi protiv zemljišnih štetočina – larvi sive pšenične muve, žitnog bauljara, žičara u početnim fazama razvoja strnih žita. Takođe je efikasan u suzbijanju prouzrokovača bolesti semena – glavnice, septorioze i fuzarioza.   

Usev u kojem se koristi

Spektar delovanja

Količina, vreme i način primene

Pšenica
tritikale
spelta

 • Žitni bauljar (Zabrus tenebrioides)
 • Siva muva (Delia coarctata)
 • Larve skočibuba (Elateridae)

0.5 l/ha preparata i 0.5 l vode na 100 kg semena

Primenjuje se jednom u toku dorade semena, aplikatorom ili mešanjem sa semenom u zatvorenim aparatima za  vlažno tretiranje semena.

U cilju poboljšane pokrivenosti semena, smanjenja prašine i dugotrajne zaštite, koristiti sa polimerom AG 40R

 • Glavnica (Tilletia spp.)
 • Trulež klasa (Fusarium spp.)
 • Siva pegavost lista i klasa (Septoria nodorum)

Ječam

 • Žitni bauljar (Zabrus tenebrioides)
 • Siva muva (Delia coarctata)
 • Larve skočibuba (Elateridae)
 • Pegavost lista (Pyrenophora graminea)
 • Trulež klasa (Fusarium spp.)

Raž, ovas

 • Žitni bauljar (Zabrus tenebrioides)
 • Siva muva (Delia coarctata)
 • Larve skočibuba (Elateridae)
 • Trulež klasa (Fusarium spp.)

Jedini proizvod koji kombinuje fungicid i insekticid za tretman semena!

CELEST® PLUS  je kontaktni insekticid i fungicid sačinjen iz dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Fludioksonil sa dugim rezidualnim delovanjem, inhibira transport povezan sa fosforilacijom glukoze, smanjujući tako porast micelije biljnih patogena i njihov prodor u biljku domaćina. Teflutrin je kontaktni insekticid širokog spektra delovanja na zemljišne štetočine iz grupe Coleoptera i Diptera.
CelestPlus tretiranje semena psenice

CELEST® PLUS  na semenu omogućava bolji razvoj korenovog sistema, intezivnije bokorenje, lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima. Takođe, smanjuje se pritisak koji stvara rana pojava bolesti tokom jeseni. Visok nivo zaštite od bolesti, koje se prenose putem semena ili zemljišta, u kombinaciji za zaštitom od zemljišnih štetočina osigurava siguran start sezone i razvoj pšenice i ječma

Žičari (Elateridae)

Siva muva (Delia coarctata)

Žitni bauljar (Zabrus tenebrioides)

CelestPlus tretiranje semena psenice CelestPlus tretiranje semena psenice CelestPlus tretiranje semena psenice

Posebne napomene:

 • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;
 • Tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje, već inkorporirati u zemljište na odgovarajuću dubinu setve;
 • Prilikom setve tretiranog semena voditi računa o vodozaštitnim zonama;
 • Tretiranje semena sa preparatom CELEST® PLUS  može se vršiti jedino u doradnim centrima upisanim u Registar dorađivača semena u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme;
 • Prilikom punjenja i pražnjenja sejalice izbegavati izlaganje prašini. Prašinu sa dan vreće ne sipati u sejalicu;
 • Seme čuvati u zatvorenim vrećama i prostorijama opremljenim za te svrhe;
 • Ne dolazi do smanjenja procenta klijavosti semena;
 • U cilju smanjenja rizika pridržavajte se svih mera predostrožnosti prilikom upotrebe tretiranog semena.                   takecare-syngenta-bezbedno-rukovanje

celestplus-tretman-semena