ToBRFV virus kod paprike i paradajza

Opšte vesti

Šta je ToBRFV?

Virus smeđe naboranosti ploda paradajza - Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) je novootkriveni virus paradajza (tobamovirus) povezan sa virusom mozaika duvana - Tobacco Mosaic Virus (TMV) i virusom mozaika paradajza - Tomato Mosaic Virus (ToMV). Napada paradajz i papriku. Za razliku od ostalih tobamovirusa, on razbija široko korišćeni gen Tm2-2 u paradajzu koji obezbeđuje otpornost na TMV i ToMV. U informisanju javnosti ponekad se sugeriše da su L-geni paprike koji pružaju otpornost na tobamovirus efikasni protiv ToBRFV-a. Ovo, međutim, još uvek nije potkrepljeno naučnim dokazima i može učiniti materijal paprike čak i skrivenim izvorom infekcija ako paprika nije ispitana u dovoljnoj meri.

Simptomi izazvani ToBRFV-om u paradajzu su poput onih koje izazivaju drugi tobamovirusi kod osetljivih biljaka: oblik mozaika na lišću, sužavanje lišća, nekroza na dršci, čašicama ili peteljkama i/ili žute mrlje na plodovima. Veliki rizik je u činjenici da se simptomi mogu videti kao PepMV ili TSVV. Veoma je važno da se uzme uzorak sumnjivih biljaka i ispita u akreditovanoj laboratoriji.

Za sada se čini se da je uticaj ToBRFV-a na useve paprike nizak.

Objavljeni su izveštaji o brzom širenju u Izraelu. 2018. je utvrđeno da su usevi paradajza u Meksiku, Sjedinjenim Državama, Nemačkoj i Italiji zaraženi. Od tada se širenje nastavlja u druge zemlje, iako je pokušano da se virus iskoreni. Na primer, Nemačka se uspešno oslobodila ToBRFV-a pomoću opsežnih mera dezinfekcije.

ToBRFV u ovom trenutku ima status karantina u SAD i EU, jer uticaj na useve može biti veliki.

Kako se ToBRFV širi?

Voće, duvan, biljke domaćini (npr. ukrasno bilje), manipulisanje usevima i seme su potencijalni izvori širenja tobamovirusa. Očekuje se da će i sa ToBRFV biti isto u ovom pogledu. Poznato je da tobamovirusi dugo preživljavaju u zemlji, vodi, biljnom materijalu i inertnom materijalu kao što su odeća i alati. Budući da je kontaktna bolest, zaražene biljke i plodovi su glavni faktor širenja tobamovirusa unutar useva i na nove useve.

O tobamovirusima je poznato da su rizici od mehaničkog prenošenja znatno veći od prenosa semenom na rasadu. Naročito kada se seme koristi tokom zdravstvenih tretmana, a ljuska semena se dezinfikuje.

Koje mere Syngenta preduzima da bi sprečila snabdevanje zaraženim partija semena?

Proizvodnja semena

Syngenta obavlja većinu proizvodnje semena uz jake higijenske mere i sa profesionalnim uzgajivačima na udaljenim (izolovanim) lokacijama. Koristi se najsavremena tehnologija. Udaljene lokacije od, na primer, komercijalne proizvodnje, štite nas od pritiska bolesti i drugih vrsta zaraze. Novi ciklusi proizvodnje semena započinju potpuno ispitanim semenom roditeljske linije, koristeći postrojenja, opremu i supstrat koji su obezbeđeni odobrenim metodama dezinfekcije i/ili zamene.

Tokom proizvodnje semena timovi stalno obilaze usev kako bi pronašli simptome infekcije. Tokom posmatranja, izvode se naučno priznatii testovi kako bi se utvrdilo da li je patogen prisutan. Tamo gde je to moguće, testiranje imuno trakom se vrši na lokaciji uzgajivača kao prvi test. Syngenta koristi imuno trake koje su odobrene za otkrivanje ToBRFV-a. Pozitivni rezultati imuno trake se potvrđuju laboratorijskim testom kako bi se izveo pouzdan zaključak.

Dok se ne donese konačan zaključak, preduzimaju se mere kako bi se izbeglo dalje širenje sumnjivog patogena. Ove mere se produžavaju ako se potvrdi infekcija. Mere uključuju razdvajanje zaraženih biljaka, ograničavanje pristupa uzgojnoj jedinici, ograničenja korišćenja alata i upotrebu namenske zaštitne odeće. Nakon rada u ovoj zoni, pojedincima više nije dozvoljeno da posećuju druga područja istog dana. Po završetku ciklusa useva vrši se temeljna dezinfekcija tla, alata, opreme itd.

Ispitivanje kvaliteta

Syngenta sledi uputstva Međunarodne semenarske federacije (ISF) i njenih ISHI-Veg metoda za ispitivanje zdravlja semena. To su međunarodno priznate referentne metode i prihvaćene su kao industrijski standardi. Pored stroge kontrole upravljanja kvalitetom kompanije Syngenta, ona je u skladu sa fitosanitarnim zahtevima koje propisuju različite države, kao što je Nacionalni sistem za zdravlje semena (NSHS) Ministarstva poljoprivrede SAD-a.

Trenutna metodologija se zasniva na mlevenom semenu, što znači da se ne ispituje samo spoljna strana semena, već i unutrašnjost. Na osnovu dobrog uzorkovanja, tačnosti ispitivanja i brzine prenosa od semena na sadnice, ovo ispitivanje dovodi do izuzetno visoke pouzdanosti da nijedna biljka zaražena ToBRFV-om neće izrasti iz našeg semena.

Pored snažnog internog sistema upravljanja kvalitetom kompanije Syngenta, velika većina ispitivanja zdravstvenog stanja semena paradajza i paprike u okviru kompanije Syngenta vrši se pod ovlašćenjem Naktuinbouw ovlašćenih laboratorija (NAL). Sistem obezbeđuje da semenska laboratorija obezbeđuje i održava potreban nivo pouzdanosti.

To uključuje uzorkovanje pre ispitivanja, sistem obezbeđivanja kvaliteta u laboratoriji, stručnost analitičara, protokole i izdavanje rezultata putem NAL sertifikata kvaliteta i/ili biljnih pasoša EU. To se potvrđuje, na primer, čestim ispitivanjem stručnosti i revizijama od strane nezavisne spoljne strane.

Pogledajte https://www.naktuinbouw.com/nal-authorized-laboratories  za spisak svih NAL ovlašćenih laboratorija.

Prema strategiji snabdevanja, zabranjena je trgovina svim materijalima, sve dok se ne dokaže da nemaju patogene uz pomoć gore pomenutih metoda i akreditacija. ISHI metoda za ispitivanje tobamovirusa opisuje metode Elisa, ToBRFV-PCR i Biotest za ispitivanje tobamovirusa koji se primenjuju na sve partije paradajza i paprike.

Zdravstveni tretmani

Sve partije semena paradajza i paprike se podvrgavaju sanitarnom tretmanu aktivnom protiv tobamovirusa u procesu ekstrakcije semena. Na paradajzu se primenjuju tretmani natrijum-hipohloritom i trinatrijum-fosfatom, koji su efikasni protiv bakterija i virusa. Na paprikama se primenjuju tretmani trinatrijum-fosfatom.

Da li imamo otpornost na ToBRFV u našem materijalu?

Videli smo da nivoi zaraze i simptomi mogu biti različiti među sortama u našem asortimanu. Otpornost je primećena na našim internim pretragama i radimo na tome da to primenimo u čitavom našem asortimanu koristeći modernu tehnologiju, što je brže moguće.

Uočeno je da varijacija materijala, sa i bez tolerancije, takođe pokazuje varijaciju simptoma u polju. To može biti zbog uslova gajenja ili prirodne osetljivosti sorte. Uočeno je da virulencija ToBRFV-a može biti čak i jača kod sorti koje nose Tm2-2 gene. Imajte na umu da bez uspostavljenih pravih mera, materijali bez jakih fenotipskih simptoma mogu postati visokorizični izvori za širenje virusa.

Koje su preporuke Syngente onima koji posećuju plastenike ili rade u njima?

Kao što je pomenuto, Syngenta izuzetno vodi računa da spreči isporuku materijala sa ToBRFV-om kupcima ili uzgajivačima. Proizvodnja, uzorkovanje i ispitivanje vrši se u skladu sa međunarodnim standardima trgovine semenom i ovlašćenjima NAL-a ili NSHS-a kako bi se obezbedio kvalitet u svim aspektima ispitivanja semena. Primenjuje se ISHI akreditovana metoda za otkrivanje prisustva ToBRFV-a.

Kada kupac posumnja na infekciju ToBRFV-om, savetuje se da brzo uradi ispitivanja (imuno traka i/ili laboratorija) i da se poveže sa Syngenta predstavnikom koji će moći da konsultuje druge funkcije u Syngenta kompaniji.

Kada rade u polju, ljudi moraju da shvate da se infekcija ToBRFV-om vrlo lako širi; na primer, preko obuće, odeće ili nakita. Pridržavanje ekstremnih pravila higijene prilikom posete uzgajivaču biljaka ili proizvođaču semena ili svežeg proizvoda je u interesu cele povrtarske industrije.

U ove mere spadaju i stroga ograničenja poseta plastenicima i povećana pažnja oko nošenja čiste ili jednokratne odeće. Ovo se može uporediti sa merama za Clavibacter.

Imajte na umu da se potrebne vrste dezinfekcionog sredstva razlikuju za viruse (tobamovirus, obrano mleko) i za bakterije (Clavibacter, alkohol) i da ToBRFV može da bude prisutan i kod paradajza i kod paprike.

Ispod je nezvanični prevod dokumenta „Protokol higijene, verzija za paradajz“ koji je sačinio Glastuinbouw Nederland u saradnji sa GroentenFruit Huis, Plantum i Groen Agro Control, a holandski NPPO (NVWA) ga je preneo putem njihove internet stranice koja je obezbeđena samo za vašu referencu. Pomenuti tretmani su izabrani na osnovu njihovog prijema. Reagensi se moraju primeniti na propisani način inače neće biti efikasni. Međutim, nije poznato da li su svi tretmani efikasni.

Mere lične i profesionalne higijene prilikom posete proizvodnim jedinicama proizvođača:

 • Nosite čiste pantalone i košulju barem svakog dana.
 • Operite ruke po dolasku i odlasku iz kompanije pomoću efikasnog sredstva za dezinfekciju (virus => protein (mleko), bakterije => alkohol).
 • Operite ruke kada prelazite iz jedne u drugu poslovnu jedinicu (plastenik, kantina, toalet), pre i posle ulaska.
 • Izbegavajte unošenje nakita, satova i telefona u plastenik. Po potrebi se telefoni mogu staviti u plastičnu kesu koju treba zameniti pri prelasku u drugu jedinicu.
 • Ne prihvatajte pozive sa mobilnih telefona kada ste u plastenicima.
 • Očistite naočare alkoholnim maramicama pri prelasku u drugu poslovnu jedinicu.
 • Uđite u plastenik kroz dezinfekcionu prostirku ili higijensku kapiju gde se najmanje čiste cipele.
 • Nosite zaštitnu odeću i obuću u zaraženom/sumnjivom odeljku.
 • Operite ili bacite odeću nakon završetka posla. Obavezno bacite odeću za jednokratnu upotrebu.
 • Ne dodirujte nijednu biljku bez rukavica za jednokratnu upotrebu.
 • Skinite rukavice od zgloba prema gore tako da se unutrašnja strana izvrne napolje.
 • Biljni materijal, rukavice, zemlju iz saksija, štapiće itd. koji su bili u kontaktu ili potiču od zaraženih/sumnjivih biljaka, treba dezinfikovati ili odložiti u zatvorene kese ili kante.
 • Kada se primete sumnjive biljke, proveritei sa proizvođačem da li su pregledane u laboratoriji.
 • Dopustite posetu samo osobama koje su neophodne. Ograničite posete i veličinu grupa.
 • Izbegavajte posećivanje više plastenika dnevno
 • Izbegavajte posetu proizvođačima u fazi uzgajanja biljaka. Ovo se posebno odnosi na slučajeve kada su stariji usevi još uvek prisutni kod proizvođača koje posetite istog dana.
 • U slučaju posete zaraženom (ili sumnjivom) plasteniku, presvucite se neposredno pre posete sledećem proizvođaču.
 • Nije dozvoljeno nošenje ploda paradajza ili paprike od kuće ili od jednog plastenika do drugog.
 • Upoznajte proizvođače sa higijenskim merama u slučaju da prepoznate rizična područja u njihovom plasteniku.

Timovi za odnose sa klijentima kompanije Syngenta neprekidno su u toku sa industrijskim higijenskim protokolima. Oni će upozoriti/posavetovati proizvođače kada se uoči propust u primeni sanitarnih mera tokom posete. Savetuje im se da imaju sopstvenu zaštitnu odeću prilikom posete klijentima.

Higijenske mere u vezi sa ToBRFV-om odnose se na izvor vode, dezinfekciju tokom održavanja useva i promene ciklusa useva. Za neke proizvođače to može da znači pojačavanje sanitarnih mera u kojima će morati da pronađu nove načine rada.

Dodatni izvori informacija

Međunarodna semenarska federacija (ISF) i Međunarodna inicijativa za zdravlje semena (ISHI)

Ovlašćene laboratorije Naktuinbouw (NAL)

Virus smeđe naboranosti ploda paradajza je još uvek nov, ali na njega počinje da se obraća sve veća pažnja u industriji semena. Neke informativne internet stranice su:

Higijenski protokol za paradajz holandskog sektora i NPPO: