You are here

Share page with AddThis

Ampligo 150 ZC

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Mešavina koncentrovane suspenzije SC i suspenzije kapsula CS (ZC)

Dupla moć za pomoć kroz dva mehanizma delovanja!

Seme paradajza Syngenta

AMPLIGO® 150 ZC je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje Lepidoptera u usevima kukuruza, kukuruza šećerca, paradajza i kupusa.

Način delovanja:
AMPLIGO® 150 ZC je insekticid na bazi dve aktivne materije, hlorantraniliprola i lambda-cihalotrina. Hlorantraniliprol je ovilarvicidni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Stimuliše otpuštanje kalcijuma iz mišića insekata, što dovodi do paralize i smrti štetočina. Lambda-cihalotrin pripada hemijskoj grupi piretroida, koji remete protok natrijumovih jona kroz nervnu membranu insekata. Odlikuje se kontaktnim i digestivnim delovanjem. Kombinacija ove dve aktivne materije omogućava AMPLIGO® 150 ZC da deluje na skoro sve razvojne stadijume u životnom ciklusu štetočine.
Ampligo-delovanje-gusenice-Syngenta

syngenta-hibridi-kukuruza

 Primena:

Usev

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

0,2-0,25 l/ha

Na početku pojave štetočine, u vreme masovnog leta i na kraju leta, od pojave četvrtog kolenceta do voštane zrelosti kukuruza

7 dana

 

Kukuruz šećerac

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis), pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

0,2-0,3 l/ha

U vreme masovnog leta štetočine, najkasnije do kraj razvoja zrna, kad približno sva zrna dostignu krajnju veličinu

7 dana

 

Paradajz

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera), moljac paradajza (Tuta absoluta)

0,4 l/ha

U vreme pojave štetočina, od početka cvetanja do pune zrelosti paradajza

3 dana

Krompir Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) 0,3 l/ha Na početku piljenja larvi i po pojavi prvih larvi L3 14 dana

Kupus

Mali kupusar (Pieris rapae)

 

0,1-0,3 l/ha

U vreme početka piljenja gusenica

14 dana

Vinova loza Sivi (pepeljasti) grožđani moljac (Lobesia botrana) 0,2 – 0,3 L/ha Primena u vreme poleganja jaja i piljenja larv štetočine. Sredstvo treba primenti pre polaganje jaja, pre piljenja ili na početku piljenja gusenica i njihovog ubušivanja u bobice, odnosno tretiranjem na početku formiranja zapredaka (prva generacija štetočine) i pre ubušivanja gusenica u bobice (druga ili treća generacija štetočine) 28 dana

 

Posebne napomene:
Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti, ne primenjivati AMPLIGO® 150 ZC više od dva puta tokom vegetacione sezone u usevu kukuruza, paradajza i kupusa, odnosno jednom u toku vegetacione sezone u usevu kukuruza šećerca. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne primenjivati u vreme cvetanja useva i u vreme ispaše pčela.

Mogućnost mešanja:
AMPLIGO® 150 ZC se ne sme mešati sa sredstvima alkalne reakcije.

vinova-loza-grozdje-zastita-syngenta

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.

forceevo-ampligo-protiv-stetocina-krompir-syngenta