You are here

Share page with AddThis

Calaris Pro

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

Calaris Pro - Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu

Herbicid visoke fleksibilnosti u vremenu primene, širokog spektra i izuzetno brzog delovanja. Poseduje visoku selektivnost na sve vrste, sorte, tipove i hibride kukuruza. Calaris Pro je selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih travnih korova u kukuruzu nakon nicanja kukuruza. Pored boljeg delovanja na palamidu (Cirsium spp.), ambroziju (Ambrosia spp.) i vijušac (Pol. convolvulus) u odnosu na herbicid Callisto®, efikasno suzbija I jednogodišnje travne korove kao što su divlje proso (Echinocloa spp.), svračica (Digitaria spp.), samonikle žitarice itd. Međusobno dopunjavanje i sinergija dve aktivne materije (mesotrione, terbutilazine) dodatno pojačavaju spektar, jačinu, brzinu i dužinu delovanja na korove. Odlikuje se izuzetno brzim delovanjem preko lista, simptomi su vidljivi brzo. Simptomi kreću u vidu žutila, nakon toga slede dehidratacija i nekroza i na kraju uginuće korova. Osim jako dobrog delovanja preko lista, ovaj

herbicid poseduje i osobinu dobrog delovanja preko zemljišta, produženog delovanja. Time se obezbeđuje kompletno delovanje na korove koji su već iznikli, na one koji su u nicanju ili tek treba da niknu.

Kako bi se bolje iskoristilo rezidualno delovanje i korovi uništili na početku vegetacije, treba ga primenjivati nešto ranije, kada je kukuruz u fazi 2-5 listova. Kao i ostali predstavnici Callisto® familije

herbicida visoko je selektivan za sve hibride kukuruza pa se stoga može koristiti i za gašenje „požara“, odnosno i u kasnijim fazama razvoja kukuruza čak do 8 lista.  Preporuka je da se radi 2 l/ha u slučaju

normalne zakorovljenosti, dok se u slučaju većeg prisustva korova ili prisustva tvrdokornijih korova preporučuje upotreba u punoj količini primene 2,3 l/ha.

Radi ranijeg suzbijanja jednogodišnjih travnih korova može se prethodno koristiti Dual Gold pre ili odmah nakon nicanja kukuruza, a za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma može se kombinovati ili kasnije koristiti preparati na bazi sulfonil-urea.

Usev

Količina primene

Vreme primene

Spektar delovanja

Kukuruz

2.0-2.3 l/ha

BBCH 12-20

Suzbijanje korova