You are here

Share page with AddThis

Fusilade Forte

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana emulzija (EC)

Fusilade Forte - Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova.

Fusilade Forte lider protiv divljeg sirka

Lider protiv divljeg sirka

FusiladeForte je legendarni herbicid kompanije Syngenta, vrlo rasprostranjen i intezivno korišćen u velikom broju ratarskih i povrtarskih useva za suzbijanje travnih korova, na prvom mestu divljeg sirka u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici, luku, kupusu i krompiru.
Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova i primenjuje u količini 0,8 l/ha, dok se za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) preporučuje doza 1,3 l/ha. Ukoliko je nicanje korova razvučeno, preporučuje se primena herbicida Fusilade Forte u “split” aplikaciji: 0,6 + 0,6 l/ha, u razmaku na 10-14 dana.
Za postizanje pune efikasnosti herbicida FusiladeForte u suzbijanju travnih korova moramo voditi računa o određenim uslovima. Prvo, trebamo voditi računa da temperatura prilikom primene bude do 22°C. Takođe, veoma je važno da se tretman obavi u propisanom uzrastu korova (korov visine 15-20 cm). Greške se najčešće javljaju kada čekamo da se na parceli pojavi što više izniklog sirka, a onda ulazimo u period visokih temperatura (preko 25-28°C) pri čemu će efikasnost preparata sasvim sigurno biti umanjena. Osim toga, za bolje suzbijanje višegodišnjih travnih korova preporučuje se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma najmanje tri nedelje od primene preparata, jer taman je toliko vremena potrebno preparatu Fusilade Forte da se iz listova spusti u rizome i da ih u potpunosti uništi.
U poslednje vreme se sve više čuje rezistentnost sirka na herbicide iz fenoksi grupe („fop“ herbicidi). Na prvom mestu moramo da znamo da ta rezistentnost nije opšta rezistentnost i da umanjeno delovanje herbicida može biti posledica i preraslih korova, naglog zahlađenja, suše ili visokih temperatura. Međutim, primena istog herbicida u istom polju iz godine u godinu, kao i poddoziranje preparata doveli su do pojave rezistentnih korova u nekim regionima. Poddoziranjem i primenom nekih drugih preparata za suzbijanje sirka koji su nedovoljno efikasni, došlo je do toga da su u nekim regionima sirkovi postali tolerantniji na određene herbicide. Naime u svakoj populaciji korova imamo osetljivije i otpornije jedinke na neki herbicid. Upotrebom herbicida stalno uništavamo osetljive biljke, dok nam ostaju rezistentni korovi čijom se oplodnjom dobija sve veći udeo rezistentnih biljaka. Na kraju ti korovi postaju dominantna populacija na njivi koja se ne može efikasno suzbijati odabranim herbicidom. Kako bi se odložio proces razvoja rezistencije veoma je važno pridržavati se pravila kada i u kojim uslovima treba primenjivati herbicide.
Programi upravljanja rezistentnošću korova prema herbicidima ili antirezistentna strategija, mora uzeti u obzir upotrebu svih raspoloživih agrotehničkih, mehaničkih, bioloških i hemijskih mera za efikasno suzbijanje korova u svakoj situaciji, pri čemu je neophodno:
> Praktikovati višepoljni plodored (okopavine, žitarice i višegodišnje krmne biljke) kako bi se onemogućilo stvaranje dominantnih korovskih vrsta.
> Praktikovati mehaničko uništavanje korova – oranje, špartanje, kopanje, kultiviranje itd.
> Koristiti herbicide različitog mehanizma delovanja ili smeše herbicida, pojedinačno ili u rotaciji. Mešavinu treba da sačinjavaju herbicidi koji suzbijaju iste korovske vrste, slične perzistentnosti, ali različitih mehanizama delovanja.
> Koristiti preporučenu dozu herbicida u pravo vreme.
> Pratiti pojavu smanjene efikasnosti herbicida i u narednim godinama treba obratiti veću pažnju tokom i nakon primene herbicida na tom polju.
> Sprečiti širenje semena rezistennih korova čišćenjem kombajna i drugih mašina nakon završetka rada u polju. Ukoliko se budete pridržavali ovih pravila pouzdano tvrdimo da će efikasnost Fusilade Forte biti na nivou koji on zapravo i drži kroz sve ove godine.

Fusilade Forte lider protiv divljeg sirka

Registracija:

Usev Količina primene Spektar delovanja Vreme primene  Karenca
Jabuka 0.8-1.3 l.ha Travni korovi Primena je u toku vegetacije useva, kod soje do cvetanja. Vazno je da se vreme primene prilagodi fazi razvoja korova, jer su oni najaosetljiviji na delovanje ovog herbicida u ranijim fazama razvoja, pre cvetanja, odnosno u fazi intenyovnog porasta su nasosetljiviji na delovanje ovog herbida. 28
Kruška 0.8-1.3 l.ha Travni korovi 28
Dunja 0.8-1.3 l.ha Travni korovi 28
Suncokret 0.8-1.3 l.ha Travni korovi OVP
Soja 0.8-1.3 l.ha Travni korovi OVP
Šećerna repa 0.8-1.3 l.ha Travni korovi 70
Krompir 0.8-1.3 l.ha Travni korovi 42
Kupus 0.8-1.3 l.ha Travni korovi 49
Luk 0.8-1.3 l.ha Travni korovi 49
Uljana repica 0.8-1.3 l.ha Travni korovi OVP