You are here

Share page with AddThis

Zaštita voda

Odgovorno ponašanje prema vodama je svrstano u osam osnovnih pravila, koja trebaju svima da budu jasna.

Moja pravila za zaštitu voda

  1. Rastvor sredstva za zaštitu bilja treba pripremiti na polju!

Pripremom rastvora na polju smanjuje se mogućnost izlivanja ili rasipanja na „osetljivim“ površinama, kao što su dvorišta ili putevi.

 

► Rastvor nikada ne pripremajte uz vodene površine ili puteve.

► Bez obzira na to gde se prskalica puni vodom preparat treba dodati u rezervoar prskalice na polju ili u zasadu.

► Upotrebiti onoliko vode koliko se preporučuje u uputstvu za primenu sredstva za zaštitu bilja. Na ovaj način se štedi vreme, a i smanjuje mogućnost greške.

  1. Preparatima je mesto samo u rezervoaru prskalice!

I najmanje količine preparata koje dospeju izvan rezervoara prskalice, predstavljaju rizik za okolinu i vode.

Pri pripremi rastvora uvek treba paziti da se granule, prah ili tečnost preparata ne rasipaju izvan rezervoara prskalice.

Već samo male količine ovih sredstava često su dovoljne da zagade vodu.

  1. Ispražnjenu ambalažu potrebno je uvek dobro isprati!

Plastične boce od preparata treba uvek dobro isprati čistom vodom, a sadržaj prilikom ispiranja sipati u rezervoar prskalice.

► Pri prskanju u polju ili zasadu treba uvek imati dovoljno čiste vode za ispiranje ambalaže.

► Nakon primene sredstva, uvek sa sobom poneti ispranu ambalažu. Ambalažni otpad ne bacati, zakopavati ili spaljivati.

► Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisan način i sačuvati do vremena prikupljanja.

  1. Preostalu količinu rastvora utrošiti na polju!

Rastvor koji ostane u prskalici, a nije utrošen, treba razrediti vodom i ponovo upotrebiti na većoprskanoj površini.

► Tokom pripreme za zaštitu useva potrebno je pažljivo izračunati količinu rastvora koja je potrebna za određenu površinu.

► Ako ipak ostane manja količina rastvora u prskalici, treba je razrediti u odnosu 1:10 i utrošiti na već oprskanoj površini.

 

  1. Prskalicu uvek detaljno očistiti na način koji neće zagaditi okolinu i vode!

Unutrašnjost prskalice treba što je moguće bolje oprati tako da se ostatak rastvora razredi i iskoristi na polju.

 

  • Prilikom pranja prskalice birati mesta na kojima ne postoji rizik od dospevanja sredstva u nadzemne ili podzemne vode.
  • Neočišćenu prskalicu nikada ne ostavljati bez nadzora.
  1. Prskalicu nakon korišćenja i pranja ostaviti pod krov!

Samo prskalica zaštićena od padavina, pa i u slučaju da nije temeljno površinski oprana, ne predstavlja rizik od zagađenja voda.

Ako prskalica nije isprana po površini, a ostvaljena je na otvorenom prostoru, čak i nekoliko dana nakon primene, padavine spiraju ostatke preparata koji predstavljaju rizik za zagađenje voda.

  1. Održavanje i popravke potrebno je obavljati samo na čistoj prskalici!

Pre popravke prskalice ili kontrole njene ispravnosti, potrebno je proveriti da li u rezervoaru ili u crevima ima ostataka od prethodno korišćenog rastvora.

Pre svakog prsknja, a obavezno na početku sezone korišćenja, potrebno je proveriti ispravnost svih delova prskalice. Po potrebi popraviti ili zameniti neispravne delove, posebno kontrolisati rasprskivače.

Kalibracija uređaja za primenu doprinosi efikasnijem i ekonomičnijem korišćenju sredstava za zaštitu useva, čuvajući vode i okolinu.

 

  1. Pravila zaštite voda treba da su svima jasna!