Uštedite >> mislite na vreme i poručite seme!

home-vaucer-program-syngenta

Pravilnik

učestvovanja u promotivnom programu 2019-2020.

„Rano poručivanje semena suncokreta i kukuruza“

kod kompanije Syngenta Agro d.o.o.

Kompanija Syngenta Agro d.o.o. nudi popust od 4000,00 RSD (četiri hiljade dinara i nula para) za svakih 10 (deset) vreća kukuruza* kao i 800,00 RSD (osam stotina dinara i nula para) za svaku vreću suncokreta, uz uslov da minimalno poručena i kupljena količina semena suncokreta bude 3 (tri) vreće**, prema listi hibrida navedenoj na Vaučeru, poručenih, kupljenih i nabavljenih po dole navedenim uslovima:

 1. Gore navedena ponuda važi za seme suncokreta i kukuruza poručenih putem Vaučera u periodu od 16.09.2019. godine do 31. januara 2020. godine, uz uslov da se kupe i preuzmu do 01.04.2020. godine.
 2. Popust, od 4000,00 RSD ((četiri hiljade dinara i nula para)  za svakih 10 (deset) kupljenih vreća kukuruza i 800,00 RSD (osam stotina dinara i nula para) za svaku kupljenu vreću suncokreta, uz uslov da minimalno poručena i kupljena količina semena suncokreta bude 3 (tri) vreće**, prema strukturi hibrida navedenoj na Vaučeru, odobriće se samo ukoliko postoji važeći Vaučer koji omogućava Učesniku*** da navedeni popust ostvari pri kupovini navedenih količina Syngenta hibrida kukuruza ili suncokreta od distributera ili poddistributera koji učestvuje u ovom promotivnom programu****.
 3. Vaučer će se smatrati važećim (ispravnim) samo ukoliko je Učesnik*** u potpunosti popunio sve tražene podatke uz overu (potpis) predstavnika Syngenta Agro d.o.o., u periodu od 16.09.2019. godine do 31.01.2020. godine. Učesnik preuzima odgovornost za tačnost navedenih ličnih podataka.
 4. Popust od 4000,00 RSD (četiri hiljade dinara i nula para) za svakih 10 (deset) kupljenih vreća kukuruza i 800,00 RSD (osam stotina dinara i nula para) za svaku kupljenu vreću suncokreta, uz uslov da minimalno poručena i kupljena količina semena suncokreta bude 3 (tri) vreće **, prema strukturi hibrida navedenoj na Vaučeru, odnosi se samo na količine koje su navedene u Vaučeru.
 5. Popust se odobrava samo ako su kupljene količine semena hibrida kukuruza ili suncokreta jednake onima navedenim u popunjenom Vaučeru. Ukoliko su kupljene količine semena, po hibridu, kukuruza ili suncokreta veće od onih koje su navedene na Vaučeru, Syngenta Agro d.o.o. ne preuzima obavezu za odobravanje popusta na količine iznad navedenih na Vaučeru. Isto tako, ukoliko su kupljene količine semena, po hibridu, kukuruza ili suncokreta manje od onih koje su navedene na Vaučeru, Syngenta Agro d.o.o. ne preuzima obavezu za odobravanje popusta.
 6. Vaučer se kreira i potpisuje u elektronskoj formi od strane predstavnika kompanije Syngenta Agro d.o.o. i Učesnika u promotivnom programu.
 7. Nakon kreiranja i potpisivanja elektronskog Vaučera, Učesnik programa dobija Kupon, popunjen od strane Syngenta predstavnika kao potvrdu o učešću u promotivnom programu. Kupon sadrži jedinstveni serijski broj Vaučera i na njemu su navedene ukupne količine poručenih vreća Syngenta suncokreta ili kukuruza.
 8. Kupon garantuje Učesniku promotivnog programa pravo na preuzimanje odštampanog primerka Vaučera po završetku promotivnog perioda (31.01.2020. godine). Odštampani primerci Vaučera će biti dostavljeni učesniku promotivnog programa nakon završetka promotivnog perioda (nakon 31.01.2020. godine), od strane Syngenta predstavnika.
 9. Vaučer mora biti uručen SYNGENTA Distributeru/Poddistributeru, od koga će seme biti nabavljeno, prilikom kupovine semena – kao učesniku u Promociji.
 10. Svaki Učesnik*** koji je ispravno popunio Vaučer, svojim potpisom na Vaučeru, prihvata uslove promotivnog programa.
 11. SYNGENTA Distributer/Poddistributer, prilikom realizacije porudžbine (prodaje semena Učesniku programa) odobrava popust od 4000,00 RSD (četiri hiljade dinara i nula para) za svakih 10 (deset) kupljenih vreća kukuruza i 800,00 RSD (osam stotina dinara i nula para) za svaku kupljenu vreću suncokreta, uz uslov da minimalno poručena i kupljena količina semena suncokreta bude 3 (tri) vreće**, prema strukturi hibrida navedenoj na Vaučeru.

* Vreća semena kukuruza sa 25,000 zrna tretiranih insekticidom FORCE® 20 CS.

** Vreća semena suncokreta sa 150,000 zrna.

*** Pod Učesnikom se smatraju samo oni koji imaju validno registrovano poljoprivredno gazdinstvo (potrebno je prikazati dokaz prilikom potpisivanja Vaučera)

**** Učesnik dobija popust prilikom kupovine koji mu odobrava direktno distributer ili poddistributer SYNGENTA semena kukuruza ili suncokreta.