You are here

Share page with AddThis

Mere bezbednosti pri setvi

Bezbedno rukovanje i upotreba tretiranog semena treba da bude jedan od prioriteta u setvi. Veoma je važno da se uputstva pažljivo pročitaju i pravilno primenjuju.

Sredstva za zaštitu bilja se koriste i da zaštite seme

Tretiranje semena je specifična tehnologija primene sredstava za zaštitu bilja. Ona omogućava ciljanu primenu sredstava za zaštitu bilja gde su ona neophodna, i obezbeđuje zastitu semena i klijanaca pre nicanja od prouzrokovača bolesti i štetočina iz zemljišta ili nadzemne sredine. Tretiranjem semena se obezbeđuje bolje klijanje i nicanje, bolji porast i zdravije biljke, što za posledicu ima veći prinos. Ovom tehnologijom se omogućava i smanjivanje količine sredstava za zaštitu biljaka koje se kasnije koriste u zaštiti useva. Korišćenjem tretiranog semena smanjuje se potreba za radnim angažovanjem na imanju, smanjivanjem potrebe za folijarnom primenom sredstava za zaštitu biljaka.

 

Seme treirano sredstvima za zaštitu bilja ima veliku vrednost za poljoprivrednike, ali ono ima i određene rizike pri korišćenju, o kojima svaki korisnik ovog semena treba da bude obavešten, kako bi sprečio izlaganje sebe, drugih ljudi, životinja i životne sredine sredstvima koja su korišćena za tretiranje.

Tretiranim semenom treba pažljivo rukovati. Pravilnim postupanjem sa tretiranim semenom ono će vam vratiti sa izvandrednim osobinama i dobrim radnim okruženjem. 

Uputstva za bezbedno korišćenje tretiranog semena nalaze se na dodatnoj etiketi i/ili maloj brošuri prikačenoj na svakoj vreći tretiranog semena. Veoma je važno da se ova uputstva pažljivo pročitaju i pravilno primenjuju.

 

Mere opreza za zaštitu ljudi


Ako na ispravan način ne koriste ličnu zaštitinu opremu, poljoprivrednici, kao i ljudi iz njihove okoline, mogu doći u kontakt sa sredstvima za zaštiti bilja koja su korišćena za tretiranje semena.

Glavni načini izlaganja ovim sredstvima, pa prema tome i mesta lične zaštite, su:

  • Preko kože, kontaktom sa kožom ruku ili lica.
  • Preko očiju.
  • Udisanjem, preko nosa ilj preko usta.

Dakle, kontakt za sredstvima korišćenim za tretiranje semena može se desiti u slučaju uzimanja tretiranog semena golim rukama, bez rukavica, ili prilikom udisanja prašine sa semena, ako se ne nosi zaštitna maska.

Potrebno je izbeći i unakrsnu kontaminaciju, kada se kontaminiranim rukavicama ili golim rukama uzimaju drugi predmeti, kao telefon, olovka, hrana ili piće, ili nezaštićenim rukama diraju kontaminirani delovi sejalice.