You are here

Share page with AddThis

Zaštite i sebe, ne samo biljke, poštujte 5 zlatnih pravila bezbedne primene

5 zlatnih pravila bezbedne primene

1::

Uvek pročitati i razumeti etiketi i uputstvo za upotrebu ili zamoliti da to neko uradi umesto vas. Ako niste sigurni, potražite savet od stručnjaka za zaštitu bilja. Najvažnije za razumevanje rizika je razumeti piktograme, znake u obliku romba, sa belom pozadinom i crvenim ivicama, kao i rečenice koje se nalaze pored njih, a odnose se na opasnost za ljude i životnu sredinu, kao i mere predostrožnosti. Na insekticidima koji su otrovni za pčele nalazi se žuti piktogram u kojem je crtež pčele, sa crvenim ivicama.  

2::

Poštovanje pravila dobre lične higijene i održavanja čitstog radnog prostora je drugi važan deo bezbedne primene. Farmeri koji su koristili sredstva za zaštitu bilja treba da pažljivo skinu i očiste korišćenu ličnu zaštitnu opremu. Potrebno je da pre kontakta sa drugim osobama i odlaska na „čista“ mesta, detaljnu operu ruke toplom vodom i sapunom, a ako je moguće i da se tuširaju. Ovaj mali korak, kao što je pranje ruku posle korišćenja sredstava može sprečiti unakrsnu kontaminaciju i sprečiti izlaganje rizicima drugih ljudi i životinja. Farmeri treba obavezno da poklone pažnju sprečavanju ne namernog izlaganja drugih osoba, kao što su članovi njihovih porodica. Potrebno je znati šta da se radi u slučaju iznenadnog prosipanja ili prolivanja sredstva ili u slučaju izlaganja tela ili delova tela. Osnovno je da se uvek odmah detaljno očisti prosuti ili proliveno ili da se izložena koža odmah temeljno opere vodom i sapunom. Ako je potrebno, odmah potražiti medicinsku pomoć. U slučaju dileme, pročitati mere reagovanja u nezgodnim sitiacijama koje se nalaze na etiketi i uputstvu za upotrebu.

3::

Nositi odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (LZO) koja je preporučena na etiketi sredstva ili je preporučena prema lokalnim propisima. Sredstva sa različitim stepenom opasnosti zahtevaju različitu zaštitnu opremu, nije ista lična zaštitna oprema za primenu sredstava za zaštitu bilja u pšenici primenom iz traktorske prskalice ili u paradajzu u plasteniku iz leđne prskalice.Uvek nositi zaštitne rukavice sa standardom za rukovanje hemikalijama, od nitrila. Veoma je važno da se poštuju preporuke koje se navode na etiketi, psoebnu u delu preporučene zaštitne opreme. Ove preporuke zavise od opasnosti, odnosno otrovnosti sredstva, ali opšta preporuka može biti nošenje najmanje zaštitnih rukavica otpornih na hemikalije, ali i zaštitnih naočara, resporatorne maske, gumenih čizama i radnog odela sa dugim rukavima i nogavicama. Možda sve ovo nije uvek potrebno, ali redovnim nošenjem stvara se navika da se uvek koriste.

4::

Redovno održavati, proveravati i podešavati opremu za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao što su prskalice, atomizeri i drugo, kako bi primena bila efikasna i racionalna, bez curenja ili prolivanja sredstva iz rezervoara ili druguh delova ove opreme, kada pored slabljenja efikasnosti primenjenog sredstva dolazi i do ugrožavanja zdravlja ljudi. Nikade ne prepuniti prskalicu, ostaviti uvek oko 10% zapremine rezervoara prazno, jer se tokom kretanja rastvor sredstva pomera i može da curi izvan rezervoara. Redovno vršiti kalibraciju opreme za primenu kako bi se osigurao optimalan kvalitet primene. Kontrola i kalibracija opreme za primenu uskoro i kod nas postaje zakonska obaveza.

5::

I na kraju, ali ništa manje važno zlatno pravilo rukovanja sa sredstvima za zaštitu bilja, biti oprezan sve vreme, od kupovine, preko transporta i skladištenja do primene i zbrinjavanja prazne ambalaže. Farmeri treba da su sigurni da su izabrali sredstvo koje odgovara usevu, u pogledu selektivnosti i efikasnosti, kao i u odnosu na vreme primene. Veoma je važno proveriti karencu, kao i radnu karencu, parametre koji su veoma važni sa aspekta bezbednosti hrane i ostaka primenjenog sredstva, ali i bezbednosti radnika koji ulaze u tretiran usev nakon primene sredstva. Voditi računa o njihovom skladištenju, u originalnoj ambalaži i zaklučano.Uvek rukovati sa sredstvima za zaštitu bilja veoma pažljivo, sprečiti kontaminaciju ljudi i životne sredine. Odmah očistiti prosuto ili proliveno sredstvo. Deci, prolaznicima, životinjama nije mesto na prostoru gde se rukuje sa ovim sredstvima. Praznu ambalažu nakon primene ne bacati u njive, voćnjake, pored puteva ili u kanale, nikada u vodene tokove.


Poljoprivreda je drugi po veličini izvor zapošljavanja u svetu, veoma značajna za privredu i u našoj zemlji, često sa velikim brojem radnih sati tokom dana u promenljivom klimatu, često u teškim uslovima. Mi imamo odgovornost da pomognemo da se poboljša sigurnost i zdravlje radnika u poljoprivredi. Naš cilj je da povećamo svest od rizika u poslu poljoprivrednika i da podelimo naša saznanja kako oni mogu biti efikasno kontrolisani i mnoge nezgode sprečene. Svake godine pružamo obuke ili treninge velikom broju poljoprivrednika kroz partnerstvo sa lokalnim organizacijama i našim distributerima. Udruženja, zadruge ili imanja, lokalne zajednice, svi koji žele da saznaju više i dobiju besplatan trening bezbedne primene sredstava za zaštitu bilja, mogu da nam se jave.