Obaveštenje u vezi obrade Vaših ličnih podataka

Syngenta-Srbija-zastita-podataka

Syngenta Agro d.o.o., sa sedištem u Beogradu, Omladinskih brigade 88b, registrovana pod MB 07557159, PIB 100041221, telefon: +381 (0)11/312-88-91; +381 (0)11/312-88-92, Fax: +381 (0)11/312-88-92, e-mail: corporate.serbia@syngenta.com  kao Rukovalac (u daljem tekstu „Rukovalac“) obrađuje lične podatke u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu njihove obrade i slobodnom kretanju tih podataka.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili predloga/obaveštenja ili želite da iskoristite neko svoje pravo u vezi sa zaštitom podataka kao lice na koje se podaci odnose, kontaktirajte nas koristeći gore navedene kontakt podatke. Dodatne detaljnije informacije možete pronaći na našoj veb lokaciji u odeljku Izjava o privatnosti, pristupom na www.syngenta.rs.

Svrha obrade ličnih podataka i pravni osnov obrade.

Na osnovu vašeg pristanka, Syngenta Agro d.o.o. prikuplja, koristi i objavljuje lične podatke u svrhu oglašavanja i direktnog marketinga. To uključuje obradu slike, glasa i objavljivanje imena i prezimena na javnim komunikacionim kanalima u cilju promocije proizvoda i usluga Syngenta Agro d.o.o. i reputacije kompanije, kao i obradu kontakt podataka u cilju dostavljanja informacija od strane kompanije Syngenta Agro d.o.o. u vezi sa ponuđenim proizvodima i uslugama, administracijom odnosa sa svojim trenutnim ili potencijalnim klijentima, u svrhu oglašavanja, marketinga i reklamiranja, koji se sastoje u ostvarivanju komercijalne komunikacije putem e-pošte, sms-a, e-mail-a ili drugih sredstava direktne komunikacije. Syngenta Agro d.o.o. će koristiti podatke potrebne da Vas kontaktira (npr. Ime, prezime, poštanske i e-mail adrese, kao i pružene brojeve mobilnih telefona) kako bi Vas povremeno informisala o najnovijim proizvodima, uslugama, ponudama i promotivnim kampanjama Syngenta Agro d.o.o.

Vaše lične podatke Syngenta Agro d.o.o. obrađuje u gore pomenute svrhe, oglašavanje i direktan marketing, isključivo na osnovu vaše saglasnosti. Stoga se obrada Vaših ličnih podataka u svrhu oglašavanja i direktnog marketinga može obaviti sve dok nas ne obavestite da ste odlučili da opozovete svoj pristanak. Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete svoj pristanak, bez ikakvih predrasuda. Prema zakonu, opoziv pristanka neće uticati na zakonitost obrade koju je Syngenta Agro d.o.o. izvršila pre  opoziva pristanka.

Kategorije primalaca ličnih podataka.

Lični podaci neće biti otkrivani drugim licima, osim licima u okviru Syngenta grupe koji imaju pristup/potrebu za pristup tim informacijama i u slučajevima kada Syngenta Agro d.o.o., i/ili njegovi punomoćnici moraju da se pridržavaju obaveza propisanih važećim zakonodavstvom. Dakle, tokom operacija obrade možda ćemo morati otkriti određenim osobama (primaocima Vašelične podatke, tako da nam, na primer, mogu pružiti usluge vezane za operacije obrade podataka u svrhu direktnog marketinga, i to sledećim primaocima:

 - Syngenta Grupa: ovlašćena lica u okviru globalne kompanije Syngenta, kojima je potrebno da pristupe takvim informacijama u kontekstu svog rada i svojih zadataka, u gore opisane svrhe (finansijski sektor, marketinški sektor, IT sektor, Syngenta Business Services (SBS), pravni sektor ili druga nadležna odeljenja drugih entiteta u Syngenta Grupi);

Transfer u inostranstvo.

U zavisnosti od lokacija Syngenta servera, na kojima će se podaci čuvati ili lokaciji određenog primaoca podataka, lični podaci se mogu, prema potrebi, preneti u druge države članice Evropske unije, Ekonomski prostor.

Period za koji će se lični podaci čuvati biće najviše 10 godina od datuma prikupljanja ličnih podataka na osnovu Vaše saglasnosti.

Audio/video materijali obrađeni u cilju promocije reputacije kompanije Syngenta ili proizvoda i usluga kompanije čuvaju se tokom perioda neophodnog za postizanje svrhe za koju su obrađeni, ali po pravilu ne više od 3 godine. U posebnim slučajevima zadržavanja na duže vreme, dotična lica biće uredno obaveštena. U slučaju materijala koji su ušli u javni prostor širenjem, shodno gore navedenom, Syngenta Agro d.o.o. ne može kontrolisati njihovu upotrebu ili povlačenje, osim materijala objavljenih na internet lokaciji www.syngenta.rs ili sa nekim drugim nalogom kojim upravlja Syngenta Agro d.o.o. na društvenim mrežama, odnosno trećih lica (prepoznatljivih) kojima je Syngenta Agro d.o.o. pojedinačno prenela ove materijale u vezi sa kojima dotične osobe mogu u svakom trenutku zatražiti brisanje/uklanjanje.

syngenta-srbija-zastita-podataka

Imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima:

Pravo pristupa.

Imate pravo da od nas dobijete potvrdu da se lični podaci koji se odnose na Vas obrađuju ili ne, a ako jesu, pristup tim podacima i sledećim podacima: (a) svrhe obrade; (b) kategorije dotičnih podataka; (c) primaocima ili kategorijama primalaca kojima su podaci bili ili će biti obelodanjeni, posebno primaoci iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija; (d) gde je to moguće, period za koji se očekuje da će se podaci čuvati ili, ako to nije moguće, kriterijume korišćene za utvrđivanje ovog perioda; (e) pravo da zahtevamo da ispravimo ili obrišemo podatke ili ograničimo obradu podataka koji se odnose na subjekta podataka ili pravo prigovora na obradu; (f) pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu; (g) ako podaci nisu prikupljeni od Vas, sve raspoložive informacije o njihovom izvoru; (h) postojanje (ako postoji) automatizovanog procesa donošenja odluka, uključujući kreiranje profila, kao i, bar u tim slučajevima, relevantne informacije o upotrebljenoj logici i važnosti i očekivanim posledicama takve obrade za subjekta podataka. Syngenta Agro d.o.o. na zahtev pruža kopiju ličnih podataka koji su predmet obrade.

Pravo na ispravku i dopunu.

Imate pravo da bez nepotrebnog odlaganja dobijete ispravku netačnih ličnih podataka koji se tiču Vas. Uzimajući u obzir svrhe u koje su obrađeni podaci, imate pravo da dobijete nepotpune lične podatke, uključujući pružanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“).

Imate pravo da od nas dobijete brisanje ličnih podataka koji se odnose na Vas bez nepotrebnog odlaganja, ako, na primer, lični podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili obrađeni ili ako povučete pristanak ili izvršite pravo na prigovor u bilo kojem trenutku obrade radi direktnog marketinga, koje uključuje stvaranje profila, u meri u kojoj je to povezano sa odgovarajućim direktnim marketingom.

Pravo na ograničavanje obrade.

Imate pravo na ograničavanje obrade: (a) osporite tačnost podataka - njegovo ograničenje se odnosi na Vas tokom perioda koji nam omogućava da proverimo tačnost podataka; (b) ako je obrada nezakonita i prigovarate tražeći brisanje ličnih podataka, zahtevajući zauzvrat ograničenje njihove upotrebe; (c) ako upravljaču više nisu potrebni lični podaci u svrhu obrade, ali Vi zahtevate da ih ispostave, iskoriste ili brane pravo na sudu; ili (d) ako ste prigovorili obradi iz razloga povezanih sa Vašom određenom situacijom, obradu na osnovu legitimnog interesa, uključujući stvaranje profila na osnovu takve obrade, - njegovo ograničenje se primenjuje u periodu koji operateru omogućava da proveri da li legitimna prava operatera prevladavaju nad pravima vlasnika podataka.

Pravo na prigovor.

Kako obrada podataka ima za cilj direktan marketing, imate pravo da se u bilo kojem trenutku usprotivite obradi podataka koji se tiču Vas, uključujući kreiranje profila, ukoliko su povezani sa tim direktnim marketingom, a Syngenta Agro d.o.o. tada neće obrađivati lične podatke u takve svrhe.

Štaviše, imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak, bez ikakvih predrasuda. Prema zakonu, povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koju je Syngenta Agro d.o.o. izvršila pre povlačenja saglasnosti.

Pravo na prenosivost.

Imate pravo da Vaše podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili Syngenta Agro d.o.o. primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

1) obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora

2) obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na podnošenje pritužbe.

Ako smatrate da su Vaša prava kao vlasnika ličniih podataka prekršena, možete se u bilo koje vreme obratiti žalbom ili obaveštenjem u vezi s tim, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Radoje Gvozdenović - lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane Poverenika, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, Tel. +381 11 3408 900, e-mail: lzzpol@poverenik.rs. Takođe možete da pokrenete tužbu na sudu, u ulozi nadležnih sudova.

syngenta-srbija-zastita-podataka