You are here

Share page with AddThis

Rano poručivanje semena - promotivni program

Syngenta vaucer RPS

Pravilnik
učestvovanja u promotivnom programu „Rano poručivanje semena suncokreta i kukuruza“ kod kompanije Syngenta Agro d.o.o

Kompanija Syngenta Agro d.o.o. nudi popust od 4000RSD (četiri hiljade dinara) za svakih 10 (deset) džakova kukuruza* kao i 400RSD (četiri stotine dinara) ili 800RSD (osam stotina dinara) za svaki džak suncokreta** u zavisnosti od hibrida, a po listi navedenoj u Vaučeru, poručenih, kupljenih i nabavljenih po dole navedenim uslovima:

 

  • Navedena ponuda je validna za seme suncokreta i kukuruza poručenih putem Vaučera do 31. januara 2019., uz uslov da se kupe i preuzmu po sledećoj dinamici: suncokret – do 15/02/2019 godine, kukuruz – do 01/03/2019 ili dok traju zalihe, šta nastupi prvo.

  • Popust od 4000RSD (četiri hiljade dinara) za svakih 10 (deset) kupljenih džakova kukuruza i 400RSD (četiri stotine dinara) ili 800RSD (osam stotina dinara) za svaki džak suncokreta** u zavisnosti od hibrida, a po listi navedenoj u Vaučeru odobriće se samo ukoliko postoji validan Vaučer koji omogućava Učesniku*** da navedeni popust ostvari pri kupovini navedenih količina Syngenta hibrida kukuruza ili suncokreta od distributera ili poddistributera koji učestvuje u ovom programu****. Popust se odobrava samo uz dostavljanje originalnog Vaučera popunjenog od strane Učesnika***.

  • Svaki Učesnik koji je ispravno popunio Vaučer svojim potpisom prihvata uslove promotivne ponude.

  • Vaučer će se smatrativalidnim (ispravnim) samo ukoliko je Učesnik u potpunosti popunio sve tražene podatke uz overu (potpis) Syngenta Agro d.o.o predstavnika do navedenog datuma trajanja programa (21/12/2018). Učesnik preuzima odgovornost za tačnost navedenih informacija.

  • Svaki Vaučer mora da ima jedinstveni serijski broj i sastoji se od tri kopije.

  • Nakon popunjavanja i potpisivanja Vaučera, jedna kopija se predaje Syngenta Agro d.o.o predstavniku, dok druga dva primerka ostaju Učesniku programa.

  • Popust od 4000RSD (četiri hiljade dinara) za svakih 10 (deset) kupljenih džakova kukuruza i 400RSD (četiri stotine dinara) ili 800RSD (osam stotina dinara) za svaki kupljeni džak suncokreta u zavisnosti od hibrida, a po navedenoj listi odnosi se samo na količine koje su navedene u Vaučeru i može biti odobren samo od strane distributera ili poddistributera koji učestvuje u programu.

 

* Džak kukuruza od 25,000 zrna tretiranih insekticidom Force 20 CS

** Džak suncokreta od 150,000 zrna

*** Pod Učesnikom se smatraju samo oni koji imaju validno registrovano poljoprivredno gazdinstvo  (uz prilaganje dokaza o tome).

**** Syngenta Agro d.o.o neće davati ili direktno isplaćivati nikakvu sumu novca Učesniku promo programa, već će propisanu sumu odobriti u vidu popusta kod distributera ili poddistributera koji učestvuje u programu.

 

PDF verzija Pravilnika: