You are here

Share page with AddThis

Camix 560 SE

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Pack size: 
12 x 1 l
Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Suspo-emulzija (SE)

Dokazano bolje - član Callisto familije

Camix herbicid u kukuruzu

[YOU-TUBE video] Camix spot

Za najranije suzbijanje korova Syngenta preporučuje novi herbicid Camix 560 SE koji ima izuzetno delovanje kako na širokolisne tako i na uskolisne jednogodišnje korove. Osim izuzetne efikasnosti Camix 560 SE obezbeđuje dodatnu sigurnost i fleksibilnost, jer se može primenjivati do 3 lista razvoja kukuruza, obzirom da su obe aktivne materije ovog preparata izuzetno selektivne za kukuruz. Dvostruka snaga Camix 560 SE se ogleda u izuzetno dugom produženom delovanju preko zemljišta na korove koji niču i koji su u nicanju, kao i brzim i snažnim delovanjem preko lista na već iznikle korove čime obezbeđuje ČISTU NJIVU OD SAMOG STARTA ZA SIGURAN PROFIT!

 

Primena
Camix 560 SE je selektivni zemljišni i folijarni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza.
Može se primeniti nakon setve, a pre nicanja kukuruza u količini 2-2,8 l/ha ili nakon nicanja kukuruza, do faze kada biljke imaju 2-3 lista u količini 2 -2,5 l/ha. Najbolje delovanje na korove je tokom njihovog nicanja ili kada su travni korovi do 2 lista a širokolisni do 4 lista.
Neki od jednogodišnjih širokolisnih korova koje odlično suzbija:
Teofrastova lipica, Divlja rotkva, Štir, Kostriš, Vidovčica, Tarčužak, Dimnjača, Pepeljuga, Obična konica, Mišjakinja, Kamilica, Veliki lisac, uzlati dvornik, Dvornik obični, Pomoćnica, Čestoslavica. Neki od jednogodišnjih širokolisnih korova koje dobro suzbija: Ptičiji dvornik, Poponac njivski, Tušt, Čičak. Neki od jednogodišnjih uskolisnih korova koje dobro suzbija: Muhar veliki – korovsko proso, Sirak iz semena, Muharike - Setarie, Svračica, Proso, Rana livadarka.

Preporuke
Camix 560 SE se može koristiti u merkantilnom i silažnom kukuruzu.
Potrebno je proveriti osetljivost kukuruza šećerca i kokičara pre primene.
Prilikom primene paziti da ne dođe do preklapanja zahvata prskalice, i usled
toga deponovanja veće količine mezotriona od preporučene.

syngenta-camix-herbicid-kukuruza