You are here

Share page with AddThis

Cherokee 487,5 SE

Fungicid

Pack size: 
4 x 5 l
Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Suspoemulzija (SE)

Trostruka snaga za veći prinos

 

Cherokee 487,5 SE je sistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem koji se primenjuje u usevu pšenice za suzbijanje bolesti lista i klasa, i to prouzrokovača sive pegavosti lista (Septoria tritici.), rđe (Puccinia spp.), pepelnice (Blumeria graminis f.sp. tritici). Primenjuje se u količini od 1,5 do 2 l/ha, uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Pri količini primene od 2 l/ha smanjuje zarazu klasa patogenima roda Fusarium.

Pri upotrebi doze od 1,5 l/ha, vreme primene je prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti, u fazi razvoja pšenice BBCH 31-32 ( prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja, drugo kolence najmanje 1 cm iznad prvog kolenca).

Pri upotrebi doze od 2 l/ha, vreme primene je prema prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti, u fazi razvoja pšenice:

  • tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista uključujući zastavičar i klas, za suzbijanje pepelnice (Blumeriela graminis) i rđe lista (Puccinia spp.);
  • tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Septoria spp.);
  • u fazi kraja klasanja (po pojavi svih klasova i početkom cvetanja (faza 59-61 BBCH skale) za suzbijanje paleži klasa (Fusarium spp).

Cherokee 487,5 SE se može na istoj površini primeniti najviše dva puta u toku godine, uključujuči i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola i sličnih jedinjenja istog mehanizma delovanja (inhibitori sinteze ergosterola), odnosno fungicida čije aktivne materije pripadaju grupi 3 prema FRAC.

Cherokee fungicid u pšenici